Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30289
Title: Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề an sinh xã hội và những giá trị cho Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Ánh
Dương, Văn Khoa
Keywords: An sinh xã hội
Việt Nam
Hồ Chí Minh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 482 .- Tr.1-4
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh là một danh nhân văn hóa kiệt xuất, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. ở Người, “nói” và “làm” luôn đi đôi với nhau, thậm chí là “nói ít, làm nhiều”, với phương châm “việc gì có lợi cho dân nhất định phải làm, việc gì có hại cho dân nhất định phải tránh” (Ban Bí thư Trung ương Đảng, 2000, tập 4, tr 56). Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa bao giờ sử dụng thuật ngữ “an sinh xã hội” (ASXH) trong các bài nói, bài viết của mình, tuy nhiên tư tưởng và hành động của Người lại thể hiện đậm nét nội hàm của vấn đề ấy.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30289
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.110.128


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.