Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30327
Title: Thể chế môi trường kinh doanh ở Việt Nam trong hơn 30 năm đổi mới: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
Authors: Đỗ, Đức Bình
Nguyễn, Thị Thúy Hồng
Keywords: Thể chế pháp luật
Thực trạng
Quan điểm
Giải pháp hoàn thiện
Môi trường kinh doanh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 08 .- Tr.03-09
Abstract: Thể chế môi trường kinh doanh đang có nhiều bất cập, tạo ra không ít rào cản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung, hoạt động kinh doanh của các chủ thể trong nền kinh tế nói riêng, nới rộng khoảng cách phát triển và sự tụt hậu của Việt Nam so với các nước trong khu vực và thế giới. Bài viết làm rõ thực trạng hạn chế và nguyên nhân của những bất cập đó, đề xuất các quan điểm và giải pháp nhằm đổi mới và hoàn thiện thể chế môi trường kinh doanh Việt Nam đến năm 2030.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30327
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.