Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30372
Title: Ứng dụng mô hình SEM phân tích tác động của chất lượng dịch vụ bán lẻ tới sự hài lòng và lòng trung thành khách hàng của các siêu thị kinh doanh tổng hợp tại Hà Nội
Authors: Lê, Huyền Trang
Nguyễn, Khánh Doanh
Nguyễn, Duy Lợi
Keywords: Chất lượng dịch vụ bán lẻ
Sự hài lòng
Lòng trung thành
Siêu thị kinh doanh tổng hợp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 08 .- Tr.54-67
Abstract: Bài viết sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM để kiểm định mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ bán lẻ với sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng thông qua khảo sát gần 500 khách hàng tại một số siêu thị kinh doanh tổng hợp tại Hà Nội. Từ đó, bài viết đưa ra một số hàm ý giải pháp nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ bán lẻ cho các nhà quản lý siêu thị kinh doanh tổng hợp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30372
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
10.17 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.