Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30413
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ số H/D và S/D đến lực chồn và mức độ biến dạng khi chồn cục bộ từ phôi ống
Authors: Phan, Thị Hà Linh
Trần, Anh Sơn
Bùi, Khắc Khánh
Nguyễn, Đức Trung
Nguyễn, Quang Thắng
Keywords: Chồn phôi ống
Khuyết tật gấp
Mô phỏng số
Lực
Tạo hình
Mức độ biến dạng
Thực nghiêm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.79-84
Abstract: Thông số hình học của phôi có ảnh hưởng tới lực tạo hình và mức độ biến dạng. Bài báo này trình bày nghiên cứu ảnh hưởng của thông số hình học phôi ống (tỉ số H/D và S/D) đến lực chồn và mức độ biến dạng dùng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) với phần mềm Deform 3D. Mô phỏng quá trình chồn cục bộ với các thông số hình học phôi khác nhau và bằng thực nghiệm kiểm chứng kết quả mô phỏng. Từ kết quả mô phỏng xây dựng phương trình biểu diễn mối quan hệ phụ thuộc của các thông số hình học phôi (tỉ số H/D và S/D) tới lực chồn và mức độ biến dạng tương đương khi chồn cục bộ từ phôi ống. Ảnh hưởng của tỉ số H/D và S/D tới lực chồn và mức độ biến dạng được phân tích và làm rõ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30413
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDF
Your IP: 34.205.93.2


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.