Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30490
Title: Các loại hình kiến trúc cầu cổ qua nguồn tư liệu Hán Nôm và lịch sử văn hóa
Authors: Trần, Trọng Dương
Keywords: Cầu cổ
Lịch sử kiến trúc
Kiến trúc học lịch sử
Tư liệu Hán Nôm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hán Nôm;Số 01 .- Tr.50-66
Abstract: Bài viết nghiên cứu về các loại hình cầu cổ từ góc độ lịch sử kiến trúc. Các tư liệu sử dụng gồm bi ký, chính sử, địa chí, tranh cổ, từ điển cổ, kết hợp với các tư liệu về lịch sử kiến trúc và tư liệu điền dã. Phương pháp nghiên cứu cơ bản được sử dụng là văn bản học, sử liệu học, kiến trúc học lịch sử, văn hóa học. Tiêu chí phân loại được khảo sát từ quan điểm của chủ thể văn hóa, thông qua các văn bản được ghi chép bằng chữ Hán và chữ Nôm. Kết quả cho thấy, cây cầu trong lịch sử có thể chia làm 6 loại, gồm: kiều lương (cầu rường), ngõa kiều (cầu ngói, cầu mái, thượng gia kiều), cầu vòm (củng kiều), (hào kiều), điếu kiều (cầu rút), phù kiều (cầu phao), sạn đạo (cầu dây).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30490
ISSN: 8066-8639
Appears in Collections:Hán Nôm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.14 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.