Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30602
Title: Nghiên cứu xác định các thông số nổ mìn bầu hợp lý để thi công nền đường thuộc dự án thành phần đường tuần tra biên giới từ đồn 707 Đến đồn 709, tỉnh Kom Tum
Authors: Đồng, Văn Thảo
Vũ, Đức Sỹ
Keywords: Tính toán các thông số khoan nổ mìn
Các phương pháp nổ phá
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 04 .- Tr.36-39
Abstract: Bài báo nghiên cứu xác định các thông số nổ mìn bầu hợp lý để áp dụng trong thi công nền đường thuộc Dự án thành phần Đường tuần tra biên giới từ Đồn 707 đến Đồn 709, tỉnh Kon Tum và những nơi có điều kiện địa hình, địa chất tương tự.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30602
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.