Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30605
Title: Nghiên cứu áp dụng phương pháp thống kê đánh giá mức độ biến động khi thi công lớp cấp phối đá dăm ở Việt Nam
Authors: Bùi, Tuấn Anh
Nguyễn, Quang Phúc
Keywords: Độ lệch chuẩn
Thành phần cấp phối
Chỉ số CBR
Cấp phối đá dăm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 04 .- Tr.31-35
Abstract: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xác định độ lệch chuẩn của các chỉ tiêu cơ bản như thành phần cấp phối, độ hao mòn, chỉ số CBR, giới hạn chảy, chỉ số dẻo, hàm lượng hạt thoi dẹt, độ chặt đầm nén, tích số dẻo khi thi công các lớp cấp phối đá dăm ở Việt Nam gần đây.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30605
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.50.252


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.