Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30683
Title: PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN NỘI SINH CÓ KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH ĐẠM TRONG LÚA MỘT BỤI ĐỎ LÙN TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN TỈNH CÀ MAU
Authors: Nguyễn, Hữu Hiệp
Nguyễn, Thị Quyên
Keywords: Vi sinh vật
Issue Date: 2019
Abstract: Từ 4 mẫu thân, rễ của cây lúa Một bụi đỏ lùn được thu thập ở xã Khánh An và Khánh Lâm huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đã phân lập được 30 dòng vi khuẩn trên môi trường Burk không đạm. Tất cả các dòng vi khuẩn đều có khả năng tạo màng pellicle trong môi trường bán đặc. Các dòng vi khuẩn đa số có dạng hình que và có khả năng di chuyển, trong đó que ngắn chiếm 43,33%, que dài chiếm 56,67%.Tất cả các dòng vi khuẩn phân lập được đều có khả năng cố định đạm. Từ kết quả khảo sát, chọn ra 9 dòng vi khuẩn T28, R23, L27, T26, R12, H21, L28, R13, T16 tiến hành khảo sát khả năng chịu phèn ở các mức pH 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5. Dòng vi khuẩn T26 và dòng R23 cho kết quả cố định đạm tốt nhất vào ngày 6 với hàm lượng đạm lần lượt 0,63705mgNH4+/l và 0,68107mgNH4+/l và có khả năng sống sót ở pH thấp và có mật số cao nhất ở pH 5 với mật số 8,5 logCFU/ml và 8,4 logCFU/ml qua 48h nuôi cấy. Kết quả nhận diện dòng R23 tương đồng 98,31% với Paraburkholderia kuruensis subsp thiooxydans strain ATSB13 và dòng T26 tương đồng với Paraburkholderia azotifigens NF2-5-3 với độ tương đồng 94,25 %. Từ khóa: Cố định đạm, chịu phèn, lúa Một bụi đỏ lùn, vi khuẩn nội sinh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30683
Appears in Collections:Viện NC & Phát triển Công nghệ Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.44 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.