Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30720
Title: Tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến việc điều chế tiểu phân nano poly-(D,L-lactid-co-glycolid) tải ethambutol
Authors: Nguyễn, Thái Dương
Phạm, Đình Duy
Keywords: Design-Expert
Ethambutol
Thuốc kháng lao
Tiểu phân nano
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 62(02) .- Tr.22-28
Abstract: Mục đích của nghiên cứu là thiết kế và tối ưu hóa công thức tiểu phân nano tải ethambutol. Phương pháp: thiết kế mô hình thực nghiệm Taguchi L16 (4^5) bằng phần mềm Design-Expert phiên bản 10.0.7 gồm 16 thực nghiệm với 5 biến số độc lập (tỷ lệ ethambutol/poly-(D,L-lactid-co-glycolid); tỷ lệ ethyl acetat/dicloromethan; mức độ siêu âm giai đoạn 1; mức độ siêu âm giai đoạn 2; áp suất cô quay), mỗi yếu tố khảo sát 4 mức. Thông qua phân tích phương sai các biến phụ thuộc (kích thước tiểu phân trung bình; chỉ số phân tán; hiệu suất mang dược chất; khả năng tải dược chất) và sự ảnh hưởng của các biến độc lập lên biến phụ thuộc mà phần mềm đưa ra các công thức tối ưu với các chỉ số mong muốn (desirability) khác nhau. Kết quả cho thấy, phần mềm Design-Expert đã thiết lập thực nghiệm tối ưu với chỉ số mong muốn cao nhất (0,897). Các giá trị tối ưu của các biến độc lập bao gồm: tỷ lệ ethambutol/poly-(D,L-lactid-co-glycolid) là 1:1; tỷ lệ ethyl acetat/dicloromethan là 0:10; mức độ siêu âm giai đoạn 1 là 150 W; mức độ siêu âm giai đoạn 2 là 150 W; áp suất cô quay là 150 mbar. Thực nghiệm kiểm chứng (n=3) thu được các giá trị phân tích có tính lặp lại cao và tương đồng với các số liệu dự đoán từ phần mềm. Kết luận: các yếu tố ảnh hưởng đến việc điều chế tiểu phân nano poly-(D,L-lactid-co-glycolid) tải ethambutol được tối ưu hóa thành công với sự trợ giúp của phần mềm Design-Expert.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30720
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.