Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30763
Title: Bàn về đối tượng được thừa kế thế vị theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 (Tiếp theo kỳ trước và hết)
Authors: Nguyễn, Viết Giang
Keywords: Luật Dân sự
Năm 2015
Thừa kế thế vị
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 14 .- Tr.20-23
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, tác giả xin được nêu ra và phân tích một số vướng mắc, bất cập trong quy định pháp luật về đối tượng được hưởng thừa kế thế vị theo quy định của bộ Luật Dân sự (BLDS) năm 2015; từ đó đề xuất hướng sửa đổi các quy định pháp luật này cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30763
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.