Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30776
Title: Hợp đồng mua bán hàng hóa thỏa thuận thanh toán bằng ngoại tệ có vô hiệu không?
Authors: Lê, Cao
Keywords: Giải quyết tranh chấp
Ngoại tệ
Thỏa thuận thanh toán
Vô hiệu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 14 .- Tr.24-26
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, tác giả nêu những quan điểm về việc giải quyết tranh chấp có liên quan đến thỏa thuận thanh toán bằng ngoại tệ. Vấn đề hợp đồng mua bán hàng hóa thỏa thuận thanh toán bằng ngoại tệ có vô hiệu hay không hiện nay đang có nhiều quan điểm khác nhau.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30776
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.