Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30788
Nhan đề: Đặc trưng của “cái tôi” trong tiểu thuyết Quốc ngữ Việt Nam đầu thế kỉ XX
Tác giả: Huỳnh, Thị Lan Phương
Trần, Thị Bé Màu
Từ khoá: Sư phạm ngữ văn
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu đề tài “Đặc trưng của cái “tôi” trong tiểu thuyết Quốc ngữ Nam Bộ đầu thế kỉ XX”, luận văn đạt được kết quả nghiên cứu sau: Đánh giá tổng quan vấn đề nghiên cứu, xây dựng cơ sở lí luận về “cái tôi” dựa trên lí thuyết Tự sự học và trần thuật học, phân tích bối cảnh Nam Bộ đầu thế kỉ XX và sự hình thành của tiểu thuyết Nam Bộ ở giai đoạn này. Đặc biệt chỉ ra sự tiếp nhận văn hóa và tư duy nghệ thuật phương Tây đã tác động đến sự hình thành của cái “tôi” trong tiểu thuyết giia đoạn này. Phân tích biểu hiện của cái “Tôi” trong một số tiểu thuyết cụ thể; phân tích đánh giá những đặc sắc nghệ thuật trong việc thể hiện cái “Tôi” trong tiểu thuyết Nam Bộ đầu thế kỉ XX. Từ đó, đánh giá thành công của tiểu thuyết quốc Ngữ Nam Bộ trong dòng chảy của tiểu thuyết quốc ngữ và vai trò hiện đại hóa văn xuôi Nam Bộ.
Mô tả: 101 tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30788
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.