Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30820
Title: Chính sách tôn giáo của Xinh-Ga-Po dưới thời Thủ tướng Lý Quang Diệu
Authors: Trần, Thị Thanh Huyền
Keywords: Chính sách tôn giáo
Thủ tướng Lý Quang Diệu
Xinh-Ga-Po
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 294 .- Tr.115-117
Abstract: Xinh-ga-po là một quốc gia đa dạng về văn hóa, sắc tộc và mỗi sắc tộc lại có nét văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau. Sau độc lập, Xinh-ga-po phải đối mặt với nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội. Giai đoạn này, Thủ tướng Lý Quang Diệu đã cùng với những cộng sự xây dựng và hoạch định nhiều chính sách phù hợp để phát triển đất nước, trong đó có chính sách về dân tộc và tôn giáo. Các chính sách về tôn giáo của Xinh-ga-po luôn duy trì sự đoàn kết, hòa hợp,... góp phần lớn đến sự phát triển kinh tế, ổn định chính trị của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những mặt hạn chế nhất định.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30820
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.