Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30852
Title: Thiết kế một số phiếu học tập dạy học văn học trung đại nhằm phát triển năng lực đọc cho học sinh (Ngữ văn 10)
Authors: Võ, Huy Bình
Nguyễn, Chí Thanh
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Với đề tài “Thiết kế một số phiếu học tập dạy học văn bản văn học Việt Nam trung đại nhằm phát triển năng lực đọc cho học sinh – Ngữ Văn 10”, mục tiêu của chúng tôi hướng đến làm sáng tỏ lí luận các vấn đề: Năng lực đọc và phiếu học tập. Từ đó, thiết kế phiếu học tập cho các bài học văn bản văn học Việt Nam trung đại của chương trình Ngữ văn 10. Ngoài phần Mục lục, Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, luận văn “Thiết kế một số phiếu học tập dạy học văn bản văn học Việt Nam trung đại nhằm phát triển năng lực đọc cho học sinh – Ngữ Văn 10” bao gồm 2 chương: Chương 1: Cơ sở lí luận. Chương 2: Thiết kế phiếu học tập trong dạy học văn học Việt Nam trung đại nhằm phát triển năng lực đọc cho học sinh. Từ khóa: Năng lực, năng lực đọc, phiếu học tập.
Description: 60 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30852
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.78.142


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.