Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30862
Title: Đóng góp của truyện ngắn Nam Cao nhìn từ phương diện thể loại
Authors: Hồ, Thị Xuân Quỳnh
Cao, Thị Bé Tư
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Ở công trình nghiên cứu Đóng góp của truyện ngắn Nam Cao nhìn từ phương diện thể loại, chúng tôi chia luận văn này thành ba phần. Ngoài phần Mở đầu (03 trang), Kết luận (03 trang), Phụ lục (05 trang), Tài liệu tham khảo (02 trang), phần Nội dung chính của luận văn gồm 74 trang, được triển khai trong ba chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết Đầu tiên, chương 1 chúng tôi tiến hành giới thiệu thuật ngữ, những lý thuyết về thể loại truyện ngắn và đôi nét về cuộc đời, sự nghiệp sáng tác, quan niệm nghệ thuật của Nam Cao. Từ đó, làm nền tảng khai thác những đặc sắc nghệ thuật ở chương 2 và chương 3. Chương 2: Nghệ thuật tổ chức cốt truyện, xây dựng nhân vật và xây dựng điểm nhìn của truyện ngắn Nam Cao. Từ những tiền đề ở chương 1, chương 2 trình bày những khái niệm về cốt truyện, nhân vật và đi sâu khám phá vào cách tổ chức cốt truyện, nghệ thuật xây dựng nhân vật và tạo dựng điểm nhìn. Từ đó phát hiện và trình bày những nghệ thuật độc đáo mà nhà văn đã vận dụng. Chương 3: Không gian, thời gian nghệ thuật và giọng điệu của truyện ngắn Nam Cao. Tiếp theo chương 2, chương này chỉ ra đóng góp của truyện ngắn Nam Cao từ một số phương diện: nghệ thuật xây dựng không gian, thời gian và giọng điệu. Từ đó, chúng tôi triển khai kết luận cho toàn bài nghiên cứu.
Description: 95 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30862
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.