Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30922
Title: Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa
Authors: Lê, Thị Bình
Nguyễn, Đức Việt
Keywords: Nhân tố
Ảnh hưởng
Nghiên cúu khoa học
Giảng viên
Trường Đại học Hồng Đức
Thanh Hóa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 565 .- Tr.54-56
Abstract: Bài viết phân tích các tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia nghiên cứu khoa học (NCKH) của giảng viên trường Đại Học Hồng Đức, Thanh Hóa, đồng thời kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa các nhân tố thuộc mô hình nghiên cứu. Số liệu sơ cấp sử dụng từ kết quả điều tra 270 giảng viên đang làm việc tại 06 Khoa khác nhau ở Trường Đại Học Hồng Đức, Thanh Hóa. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố tác động cùng chiều khả năng tham gia nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại Học Hồng Đức gồm: (1) Động cơ thực hiện NCKH (2) Năng lực cá nhân; (3) Điều kiện làm việc; (4) Môi trường làm việc; (5) Thái độ đối với việc thực hiện NCKH; (6) Thủ tục và kinh phí thực hiện. Kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung mô hình lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường Đại Học.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30922
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.