Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30925
Title: Thực trạng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tiểu vùng Tây Bắc Việt Nam
Authors: Đỗ, Thị Thu Hiền
Keywords: Thực trạng
Tín dụng doanh nghiệp
Tây Bắc
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 565 .- Tr.60-62
Abstract: Vay vốn ngân hàng là phương thức huy động vốn phổ biến trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên thế giới và tại Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, trong thực tiễn do nhiều nguyên nhân khiến các DNNVV đang gặp những khó khăn nhất định trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức này. Bằng phương pháp tổng hợp, phân tích thực trạng xếp hạng tín nhiệm nhóm khách hàng DNNVV tại các ngân hàng thương mại (NHTM) khu vực tiểu vùng Tây Bắc trong giai đoạn 2013 - 2018 cho thấy: 2% - 4% SME xếp hạng tín nhiệm dưới trung bình, nợ xấu nhóm DNNVV cao gấp 2,9 lần, giá trị tài sản đảm bảo tăng 15%, hạn mức cho vay của các ngân hàng đối với nhóm DNNVV giảm từ 60% xuống 50% giá trị tài sản đảm bảo. Nghiên cứu cũng chỉ ra: Giá trị tài sản thế chấp là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến xếp hạng tín nhiệm và quyết định cho vay của các NHTM, yếu tố quan trọng thứ hai là thông tin Lịch sử tín dụng và tình hình tài chính của DNNVV.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30925
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.