Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30930
Title: Nhận thức và vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê Nin về tập trung ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam
Authors: Bùi, Đức Hòa
Nguyễn, Đức Long
Keywords: Nhận thức
Vận dụng
Chủ nghĩa Mác-Lê Nin
Ruộng đất
Sản xuất nông nghiệp
Việt Nam
Quan điểm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 565 .- Tr.68-70
Abstract: Trong sản xuất nông nghiệp ruộng đất là tư liệu sản xuất chủ yếu. Tuy nhiên, để nông nghiệp tiến lên sản xuất hàng hóa lớn, đòi hỏi ruộng đất cần phải được tập trung trên quy mô lớn. Đây là vấn đề có tính quy luật. Theo C.Mác tập trung ruộng đất để sản xuất nông nghiệp hàng hóa là điểm đầu tiên của quá trình này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30930
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.