Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30953
Title: Nghiên cứu chỉnh sửa gene bằng hệ thống CRISPR/Cas9 trong dòng tế bào ung thư
Authors: Vũ, Thị Hà
Bùi, Tường An
Đoàn, Thị Kim Phượng
Keywords: CRISPR/Cas9
Liệu pháp gen
Tế bào ung thư
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 126, Số 02 .- Tr.1-6
Abstract: Hệ thống CRISPR/Cas9 là một trong những công cụ đem lại hiệu quả chỉnh sửa gen cao và có triển vọng trong ứng dụng lâm sàng. Với mục tiêu chỉnh sửa gen RAPTOR và Atg5 trên dòng tế bào bạch cầu mạn tính dòng tủy K562 và tế bào ung thư não TGS04 bằng hệ thống CRISPR/Cas9, chúng tôi thiết kế hệ thống CRISPR/Cas9 bằng cách chèn đoạn trình tự đích vào plasmid PX330. Plasmid này được đưa vào tế bào đích bằng xung điện. Để đánh giá hiệu quả của quá trình chỉnh sửa gen chúng tôi sử dụng các kỹ thuật PCR, giải trình tự gen và Western blotting. Kết quả cho thấy CRISPR/Cas9 được thiết kế đã gây xóa exon3 trên gen RAPTOR; gây đột biến mất đoạn gen Atg5 dẫn đến tăng rõ rệt mức độ biểu hiện của protein LC3I và giảm đáng kế mức độ biểu hiện của protein LC3II. Nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng hệ thống CRISPR/Cas9 chỉnh sửa được các gen đích dẫn đến sự biến đổi protein và các sản phẩm trong con đường hoạt hóa gen.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30953
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.56 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.