Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31001
Title: TỔ CHỨC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM
Authors: LÂM, BÁ KHÁNH TOÀN
NGUYỄN, MỸ TIÊN B1602498
Keywords: Luật Hành chính
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài tìm hiểu hệ thống những quy đ̣nh pháp luật trong nước và những nước phát triển trên thế giới và bất cập đối với cơ cấu tổ chức của Bộ, Cơ quan ngang bộ theo pháp luật Việt Nam. Qua việc phân tích, người viết sẽ tìm ra được những điểm hạn chế, bất cập và thiếu sót của các quy đ̣nh pháp luật và từ đó đưa ra những góp ý, giải pháp để điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống những quy đ̣nh pháp luật về cơ cấu tổ chức Bộ, Cơ quan ngang bộ dựa trên cơ sở pháp lý sẵn có và quan trọng là thực tiễn cuộc sống kèm theo xu hướng phát triển của thời đại.
Description: 68 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31001
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.