Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31046
Title: Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh
Authors: Đặng, Thị Mỹ Hạnh
Keywords: Hệ thống kiểm soát nội bộ
Công ty Cổ phần cấp thoát nước Trà Vinh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.109-112
Abstract: Bài viết nghiên cứu thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Trà Vinh. Kết quả cho thấy, bên cạnh những kết quà đạt được, hệ thống KSNB vẫn còn một số hạn chế, như: mô hình quản lý doanh nghiệp cổ phần hóa chưa được vận dụng và điều hành chuyên nghiệp; các văn bản quy chế, quy định còn thiếu, chưa đồng bộ hoặc chưa đúng điều lệ; việc xây dựng quy trình quản lý rủi ro còn hạn chế...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31046
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.