Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31072
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Authors: Trần, Thị Kim Chi
Trần, Kim Ngân
Nguyễn, Thị Phúc
Nguyễn, Châu Hùng Tính
Keywords: Kiểm soát nội bộ
Ảnh hưởng
Kiểm soát
Doanh nghiệp
Trà Vinh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 566 .- Tr.19-21
Abstract: Kiểm soát nội bộ (KSNB) là một bộ phận rất quan trọng giúp nhà quản lý thực hiện các chức năng kiểm soát trong quá trình quản lý và điều hành Doanh nghiệp. Việc quản lý và vận hành hiệu quả để Doanh nghiệp đạt được hiệu suất cao nhất là một mục tiêu quan trọng. Do đó, Tác giả nghiên cứu về “ các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh”. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 nhân tố tác động đến hệ thống kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp ở Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh gồm: Môi trường kiểm soát, các hoạt động kiểm soát, giám sát, thông tin truyền thông và đánh giá rủi ro. Từ kết quả nghiên cứu trên, tác giả đề xuất một số hàm ý nhằm giúp nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31072
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.