Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31083
Title: Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong phát triển kinh tế: Bài học kinh nghiệm của Hà Giang
Authors: Nguyễn, Mạnh Dũng
Keywords: Phát huy
Tiềm năng
Thế mạnh
Địa phương
Bài học kinh nghiệm
Hà Giang
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 566 .- Tr.25-27
Abstract: Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhất là trong giai đoạn từ khi tái lập tỉnh (1991) đến nay, Tỉnh ủy Hà Giang luôn kiên trì lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tập trung xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, xác định nông nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ là khâu đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gắn phát triển kinh tế với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Với tinh thần biến khó khăn thành cơ hội phát triển, trong những năm qua, Hà Giang đã khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong phát triển kinh tế và đã đạt được những thành tựu rất đáng mừng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31083
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.