Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31133
Title: Vấn đề tài sản đảm bảo của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Thành phố Hồ Chí Minh trong việc tiếp cận tín dụng khi ngân hàng áp dụng Hiệp ước vốn Basel 2
Authors: Trần, Thị Ánh
Nguyễn, Đăng Tuệ
Đỗ, Thị Minh Châu
Keywords: Doanh nghiệp
Hồ Chí Minh
Tín dụng
Ngân hàng
Hiệp ước vốn Basel 2
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 566 .- Tr.79-81
Abstract: Để đảm bảo việc triển khai Hiệp ước vốn Basel II thành công, các ngân hàng thương mại có xu hướng kiểm soát chặt chẽ hơn việc cấp tín dụng cho các khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Bài viết thực hiện một số phân tích về những khó khăn của DNNVV trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trước và sau khi ngân hàng áp dụng Hiệp ước vốn Basel II. Từ đó, bài viết chỉ ra thách thức hàng đầu với DNNVV Thành phố Hồ Chí Minh trong tiếp cận tín dụng ngân hàng sau khi ngân hàng áp dụng Hiệp ước vốn Basel II là vấn đề tài sản đảm bảo. Ngoài ra, bài báo cũng chỉ ra những điểm khác nhau vẻ tài sản đảm bảo và khả năng tiếp cận tín dụng giữa nhóm DNNVV thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ và nhóm DNNVV thuộc lĩnh vực công nghiệp xây dựng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31133
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.