Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31164
Title: Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Authors: Hoàng, Sỹ Hùng
Trần, Thị Hồng Lam
Keywords: Tăng cường
Vốn đầu tư
Xây dựng cơ bản
Ngân sách
Thường xuyên
Thanh Hóa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 566 .- Tr.117-119
Abstract: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, làm tăng tổng cầu, đóng góp một tỷ trọng đáng kể vào GDP của từng địa phương và cả nước. Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước giúp kích thích tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm cho người lao động đồng thời thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. Trên cơ sở hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, bài viết tiến hành phân tích thực trạng, đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31164
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.