Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31171
Title: Giải pháp Việt Nam thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thời gian vừa chống dịch Covid-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội
Authors: Ngô, Thế Chi
Ngô, Thị Minh
Keywords: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Chống dịch Covid-19
Phục hồi phát triển kinh tế - xã hội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 07 .- Tr.13-18
Abstract: Trong những năm qua, chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu, vấn đề thu hút FDI cần được nghiên cứu để có các giải pháp phù hợp. Bài viết này trình bày khái quát vai trò của FDI; Thu hút FDI trong thời gian bùng phát dịch và một số giải pháp thu hút FDI trong thời gian vừa chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31171
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.