Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31192
Title: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ GIAI ĐOẠN NĂM 2017-2019
Authors: NGUYỄN, ĐỖ NHƯ LOAN
LÊ, THIÊN NHI
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài phân tích hoạt động của DNTN Mƣời Hải đƣợc thực hiện để đánh giá hiện trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp từ năm 2017 đến năm 2019, nhằm tìm ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan của doanh nghiệp và đánh giá đƣợc những thuận lợi khó khăn của doanh nghiệp đƣa ra những giải pháp hiệu quả hơn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các phƣơng pháp thống kê mô tả, so sánh, thay thế liên hoàn, SWOT, phân tích các nhân tố môi trƣờng có liên quan đƣợc sử dụng để: phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; phân tích thuận lợi khó khăn đề xuất một số giải pháp cho doanh nghiệp. Kết quả phân tích cho thấy trong 3 năm qua quy mô hoạt động của doanh nghiệp mở rộng hơn, lợi nhuận doanh thu có sự tăng trƣởng khả quan lên, các hệ số tỷ số thanh toán, lãi ròng đều dƣơng, hiệu quả sử dụng vốn, khả năng sinh lời đều có chiều hƣớng khả quan. Doanh nghiệp vẫn còn một số khó khăn nhƣ nhỏ trong nguồn vốn, chi phí chƣa đƣợc tiết kiệm tối ƣu, đối thủ cạnh tranh đe dọa sự phát triển và tồn tại của doanh nghiệp. Vì vậy để đạt đƣợc hiệu quả cao trong kinh doanh, giữ vững vị trí trên thị trƣờng doanh nghiệp cần phải nổ lực tìm hiểu và giải quyết mọi vấn đề còn vƣớn mắc của doanh nghiệp mình.
Description: 81tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31192
ISSN: B1606068
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.39 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.