Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3123
Nhan đề: Đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế ở Việt Nam qua hơn 30 năm đổi mới
Tác giả: Vũ, Văn Phúc
Từ khoá: Chính sách đất đai
Nguồn lực đất đai
Phân bổ nguồn lực
Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về đất đai
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 03 .- Tr.03-12
Tóm tắt: Bài viết trình bày đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về phân bổ và tổ chức sử dụng đất đai trong 30 năm đổi mới và đưa ra một số kiến nghị chính sách nhằm kết hợp tốt nhất nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội theo kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3123
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_804 kBAdobe PDFXem
Your IP: 44.192.79.149


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.