Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31255
Title: NGHIÊN CỨU VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM
Authors: Nguyễn, Thị Hoa Cúc
Nguyễn, Thị Kiều Anh B1602231
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài tập trung nghiên cứu và làm rõ những vấn đề sau: Thứ nhất, trên cơ sở những quy định của pháp luật về Bồi thường thiệt hại, luận văn sẽ tập trung nghiên cứu và làm rõ cơ sở lý luận về BTTH. Trong giới hạn phạm vi nghiên cứu, đề tài sẽ không đề cập đến vấn đề BTTH ngoài hợp đồng dù căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường đó xuất phát từ hoạt động kinh doanh thương mại. Thứ hai, luận văn tập trung làm rõ các quy định của BLDS năm 2005, BLDS năm 2015, LTM năm 2005 và một số văn bản pháp luật có liên quan về BTTH do vi phạm hợp đồng. Thông qua đó làm rõ những thay đổi của BLDS năm 2015 so với BLDS năm 2005. Đề tài có nghiên cứu các văn bản pháp luật quốc tế như CISG, Bộ Nguyên tắc Unidroit, trên cơ sở so sánh với các quy định của pháp luật Việt Nam, qua đó nhằm làm rõ những điểm tương thích, hạn chế trong pháp luật hợp đồng Việt Nam về BTTH do vi phạm hợp đồng. Cuối cùng, đề tài cũng nghiên cứu thực trạng áp dụng pháp luật qua các bản án, quyết định của tòa án các cấp, phán quyết của trọng tài thương mại về các tranh chấp hợp đồng có liên quan đến vấn đề BTTH.
Description: 96 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31255
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.81 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.