Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31257
Title: PHÁP LUẬT VỀ MIỄN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI THưƠNG NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS
Authors: Nguyễn, Thị Hoa Cúc
LÂM, BÍCH HUYỀN B1610112
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài này trình bày khái quát chung về chế định miễn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics và các quy định chung về các trƣờng hợp miễn trách nhiệm đối vơi thương nhân kinh doanh dịch vụ logistic. Đồng thời nêu ra những bất cập và hướng hoàn thiện.
Description: 61 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31257
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.71 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.