Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31258
Title: Pháp luật quảng cáo thương mại trên Youtube thực tiễn và hướng hoàng thiện
Authors: Nguyễn, Thị Hoa Cúc
Huỳnh, Phương Quyên
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài này nghiên cứu về hoạt động quảng cáo trực tuyến. Về quảng cáo trên Youtube và nêu rõ những quy định của luật để có thể áp dụng một cách chính xác nhất. đồng thời chỉ ra những vấn đề bất cập của luật và đưa ra những đề xuất cá nhân về hoạt động quảng cáo trực tuyến nhằm hoàn thiện hơn về pháp luật quảng cáo thương mại trên Youtube.
Description: 56 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31258
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.