Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31262
Title: Khai thác kiến thức Địa lí từ các phần mềm ứng dụng trực tuyến trong dạy học Địa lí Việt Nam
Authors: Lê, Thành Nghề
Đặng, Thị Minh Thư
Keywords: Sư phạm Địa lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: - Cơ sở lý luận - Phân tích các kiến thức được tính hợp trong các phần mềm, ứng dụng trực tuyến - Vận dụng kết hợp các phần mềm, ứng dụng trực tuyến trong dạy học Địa lí Việt Nam
Description: 123 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31262
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.46 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.