Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31289
Title: Ứng dụng Python trong nghiên cứu cấu trúc vật liệu
Authors: Huỳnh, Anh Huy
Phạm, Hồng Phúc
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Chương 1. Cơ sở lý thuyết về mạng tinh thể vật rắn. Trong chương này tôi đã trình bày về mạng tinh thể vật rắn, ô cơ sở, một số mạng tinh thể vật rắn, vị trí các nguyên tử và vector cơ sở của các mạng tinh thể, giới thiệu phần mềm mô phỏng VESTA. Chương 2. Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình Python. Trong chương này tôi trình bày về sơ lược ngôn ngữ lập trình Python, cách cài đặt Python và một số lập trình cơ bản trong Python. Chương 3. Kết quả thu được. Trong chương này tôi đã trình bày về các kết quả lập trình và mô hình đã được mô phỏng bởi phần mềm VESTA. Phần kết luận: Thảo luận những kết quả thu được và hướng phát triển của đề tài.
Description: 59 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31289
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.13 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.