Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31296
Title: Bài toán cấu trúc vùng năng lượng. Ảnh hưởng của điện trường ngoài lên cấu trúc Zigzag silicene đơn lớp
Authors: Vũ, Thanh Trà
Trịnh, Ngọc Hiếu
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài nhằm mục đích xây dựng mô hình Hamiltonian để tính toán cấu trúc vùng năng lượng của silicene đơn lớp. Dựa trên cơ sở đó, nghiên cứu sự ảnh hưởng của điện trường ngoài lên cấu trúc vùng năng lượng của zigzag flat silicene nanoribbons đơn lớp.
Description: 53 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31296
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.