Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31316
Nhan đề: Ảnh hưởng thức ăn của tần suất thay nước lên tăng trưởng mật độ của luân trùng nước ngọt Brachionus calyciflorus
Tác giả: Huỳnh, Thanh Tới
Nguyễn, Thị Bích Huyền
Từ khoá: Nuôi Trồng Thủy Sản
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu ảnh hưởng ty lệ thay thê tảo Chlorella sp. bằng men banh mì Saccharomyces cerevisiae va tần suất thay nước bao gồm không thay nước, thay nước mỗi ngay, thay nước 2 ngay/lần, thay nước 3 ngày/lần va thay nước 4 ngay/lần lên tăng trưởng quần thể Brachionus calyciflorus, mật độ thả nuôi ban đầu là 200 luân trung/mL. Kêt quả cho thấy, ở thí nghiệm cho ăn bằng tảo Chlorella sp. kêt hợp với men banh mì, mật độ cao nhất ở me nuôi cho ăn 75% tảo va 25% men banh mì (665 luân trung/mL) cao hơn không co y nghia (p>0,05) so với cho ăn hoan toan bằng tảo. Tăng trưởng quần thể luân trung cung được cải thiện khi ap dung tần suất thay nước mỗi ngay, mật độ đat (855 luân trung/mL) cao hơn không y nghia so với thay nước 02 ngay/lần, nhưng cao hơn co y nghia so với cac tần suất thay nước con lai. Kêt quả này khẳng định luân trung B. calyciflorus đat mật độ cao nhất khi cho ăn kêt hợp 75% tảo với 25% men va ap dung thay nước mỗi ngay.
Mô tả: 16tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31316
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
486.75 kBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.