Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31316
Title: Ảnh hưởng thức ăn của tần suất thay nước lên tăng trưởng mật độ của luân trùng nước ngọt Brachionus calyciflorus
Authors: Huỳnh, Thanh Tới
Nguyễn, Thị Bích Huyền
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu ảnh hưởng ty lệ thay thê tảo Chlorella sp. bằng men banh mì Saccharomyces cerevisiae va tần suất thay nước bao gồm không thay nước, thay nước mỗi ngay, thay nước 2 ngay/lần, thay nước 3 ngày/lần va thay nước 4 ngay/lần lên tăng trưởng quần thể Brachionus calyciflorus, mật độ thả nuôi ban đầu là 200 luân trung/mL. Kêt quả cho thấy, ở thí nghiệm cho ăn bằng tảo Chlorella sp. kêt hợp với men banh mì, mật độ cao nhất ở me nuôi cho ăn 75% tảo va 25% men banh mì (665 luân trung/mL) cao hơn không co y nghia (p>0,05) so với cho ăn hoan toan bằng tảo. Tăng trưởng quần thể luân trung cung được cải thiện khi ap dung tần suất thay nước mỗi ngay, mật độ đat (855 luân trung/mL) cao hơn không y nghia so với thay nước 02 ngay/lần, nhưng cao hơn co y nghia so với cac tần suất thay nước con lai. Kêt quả này khẳng định luân trung B. calyciflorus đat mật độ cao nhất khi cho ăn kêt hợp 75% tảo với 25% men va ap dung thay nước mỗi ngay.
Description: 16tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31316
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
486.75 kBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.