Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31413
Title: ẢNH HƯỞNG CỦA KALI HUMATE PHUN QUA LÁ LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA CẢI NGỌT TRỒNG TẠI HÒA AN, PHỤNG HIỆP, HẬU GIANG
Authors: PHẠM, VĂN TRỌNG TÍNH
TRẦN, THANH TÂM
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Ảnh hưởng của Kali Humate phun qua lá lên sinh trưởng và năng suất của cải ngọt trồng tại Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu Giang’’ được thực hiện tại Trại thực nghiệm khoa Phát triển Nông thôn, trường Đại học Cần Thơ từ tháng 5/2019 đến tháng 7/2019 nhằm tìm ra liều lượng Kali Humate thích hợp để giúp cải ngọt sionh trưởng tốt và đạt năng suất cao. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức (NT1: Không sử dụng Kali humate; NT2: sử dụng Kali humate với liều lượng 2 g/lít; NT3: Sử dụng Kali humate với liều lượng 4 g/lít; NT4: Sử dụng Kali humate với liều lượng 6 g/lít; NT5: Sử dụng Kali humate với liều lượng 8 g/lít) và 3 lần lặp lại. Qua kết quả thí nghiệm cho thấy việc bổ sung Kali Humate phun qua lá ở các liều lượng khác nhau ở từng nghiệm thức khác nhau không làm ảnh hưởng đến đặc tính nông học của cải ngọt. Các chỉ tiêu về chiều cao cây, chiều dài lá, chiều rộng lá, số lá tại các thời điểm từ 6 - 18 ngày sau khi trồng các chỉ tiêu về chiều cao cây, chiều rộng lá, dài lá phát triển nhanh hơn so với thời điểm từ 18 - 30 ngày sau khi trồng. Tại thời điểm thu hoạch thì chiều cao cây, chiều dài lá, rộng lá và số lá của các nghiệm thức lần lượt là: chiều cao cây dao động từ 26,29 – 29,54cm; chiều dài lá dao động từ 24,36 - 27,44cm; chiều rộng lá dao động từ 8,14 - 9,03cm; Số lá dao động từ 6,47 - 7,26 lá. Về chỉ tiêu năng suất kết quả thí nghiệm thì trọng lượng cây, năng suất lí thuyết, năng suất thực tế, năng suất thương phẩm ở các nghiệm thức tại thời điểm thu hoạch lần lượt là: Trọng lượng cây dao động từ 30,52-38,95 g/cây; Năng suất lí thuyết dao động từ 12,81 - 16,36 tấn/ha; Năng suất thực tế dao động từ 7,63 - 9,4 tấn/ha; Năng suất thương phẩm dao đông từ 6,83 - 8,4 tấn/ha. Kết quả thống kê cho thấy các chỉ tiêu về năng suất đều khác biệt không có ý nghĩa ở mức thống kê 5%, cho thấy liều lượng Kali Humat phun qua lá khác nhau ở từng nghiệm thức khác nhau không làm ảnh hưởng đến thành phần năng suất của cải ngọt.
Description: 59tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31413
ISSN: B1510212
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.75 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.