Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31496
Title: Khai thác văn hóa ẩm thực của người Hoa trong phát triển du lịch trường hợp nghiên cứu: tại quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Lê, Thị Tố Quyên
Phan, Thị Hoàng Mai
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá tiềm năng và thực trạng khai thác văn hóa ẩm thực người Hoa, từ đó đề xuất ra các giải pháp khai thác hiệu quả văn hóa ẩm thực người Hoa trong phát triển du lịch tại quận 5 TP Hồ Chí Minh
Description: 67tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31496
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.