Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31688
Title: Ghi nhận mới loài Xylaria Rhizomorpha Mont. (1855) và Xylaria euphorbiicola Rehm (1901) cho đa dạng sinh thái Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Lan
Keywords: Xylaria Rhizomorpha Mont. (1855)
Xylaria euphorbiicola Rehm (1901)
Đa dạng sinh thái Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 14(340) .- Tr.33-35
Abstract: Hiện nay, trên thế giới có khoảng hơn 400 loài nấm túi chi Xylaria được ghi nhận. Ở Việt Nam, 53 loài thuộc chi này đã được định danh và miêu tả chi tiết. Trong quá trình nghiên cứu các mẫu nấm túi thu được tại Vườn Quốc gia Cúc Phương và Rừng Nguyên sinh Mường Phăng, chúng tôi đã phát hiện 2 loài: Xylaria rhizomorpha (Mont.) Mont. (1855) và Xylaria euphorbiicola Rehm (1901) chưa có trong danh mục các loài nấm đã tìm thấy ở Việt Nam. Bài báo này ghi nhận thêm 2 loài môi với những miêu tả chi tiết, đưa tổng số loài trong chi Xylaria được tìm thấy ở Việt Nam lên 55 loài.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31688
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.