Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31877
Title: Tương tác giữa bọ xít bắt mồi orius sp. (heteroptera: anthocoridae) và nhện nhỏ bắt mòi amblyseius swirskii (athias-henriot) (acari: phytoseiidae) trong sử dụng phòng trừ bọ trĩ thrips palmi karny (thysanoptera: thripidae) trên cây dưa lưới
Authors: Nguyễn, Thị Thúy
Nguyễn, Văn Đại
Nguyễn, Thị Phương Thảo
Keywords: Amhlyseius swirskii
Dưa lưới
Orius sp
Thirpspalmi
Tương tác
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 17(03) .- Tr.465-472
Abstract: Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành kiểm tra hiệu quả kiểm soát sinh học của nhện bắt mồi Amblyseius swirskii, bọ xít bắt mồi Orius sp. và sự kết hợp giữa A. swirskii và Orius sp. đối với bọ trĩ Thirps palmi. Khả năng tiêu thụ bọ trĩ khi sử dụng kết hợp hai loại thiên địch A. swirskii và Orius sp. cao hơn khi sử dụng riêng từng loài.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31877
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.177.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.