Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32049
Title: Giải pháp xây dựng trường phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Lê, Thị Bình
Keywords: Xây dựng trường tiên tiến
Giải pháp xây dựng
Hội nhập quốc tế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 483 .- Tr.55-60
Abstract: Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và đẩy mạnh CNH, HĐH, Đảng và Nhà nước đã xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong ba khâu đột phá của chiến lược phát triển KT-XH của đất nước; đồng thời phát triển nguồn nhân lực là nền tảng phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32049
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.