Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32613
Title: Ảnh hưởng của vị trí neo và đường mực nước đến sự làm việc của tường cọc bản dạng có một hàng neo trong nền đất cát
Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Như
Trương, Quang Thành
Phạm, Thị Bé Bảy
Keywords: Tường cọc bản có neo
Giả trị mô men uốn lớn nhất trong tường cọc bản
Vị trí thanh neo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 603 .- Tr.153-156
Abstract: Giá trị mô men uốn lớn nhất trong tường cọc bản, lực kéo trong thanh neo và chiều sâu tường cọc bản theo lý thuyết cắm vào trong nền đất cát được nghiên cứu trong bài báo này. Các phân tích đã được thực hiện cho công trình tường cọc bản có một hàng neo thuộc dạng dầm đơn giản, Với giả thiết chiều sâu nạo vét và nền đất không thay đổi, bài báo đã đưa ra hai trường hợp khảo sát: Thay đổi vị trí đường mực nước và thay đổi vị trí đặt hàng neo. Kết quả nghiên cứu thấy rằng: Đối với việc thay đổi vị trí thanh neo sẽ có ảnh hưởng đến sự làm việc của tường cọc bản, vị trí thanh neo càng hạ thấp thi chiều sâu cắm tường cọc bản và mô men uốn lớn nhất trong tường cọc bản sẽ giảm nhưng lực kéo thanh neo tăng lên. Việc hạ thấp mực nước ngầm sẽ làm tăng giá trị mô men uốn lớn nhất, tăng chiều sâu cắm tường cọc bản vào đất và tăng lực kéo trong thanh neo. Những nhận xét này là tài liệu tham khảo cho việc tính toán và thiết kế công trình tường cọc bản.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32613
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.42 MBAdobe PDF
Your IP: 18.215.33.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.