Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32834
Title: Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy in vitro đến khả năng phát sinh phôi soma cây đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms)
Authors: Trần, Quang Dân
Nguyễn, Minh Lý
Keywords: Đinh lăng
Nuôi cấy in vitro
Phát sinh phôi soma
Chất điều hòa sinh trưởng
Cây dược liệu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng;Số 37(01) .- Tr.1-6
Abstract: Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) là một cây dược liệu quý chứa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học và có giá trị kinh tế. Trong bài báo này, chúng tôi đã nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện nuôi cấy in vitro, bao gồm loại mẫu cấy: lá, cuống lá và đoạn thân và các chất điều hòa sinh trưởng (ĐHST): NAA (1-naphthalene acetic acid), BA (6-benzylaminopurine), KIN (kinetin), TDZ (thidiazuron) và 2,4-D (2,4-dichlorophenoxyacetic acid) đến khả năng phát sinh phôi soma. Kết quả cho thấy sự phát sinh phôi soma tốt nhất khi nuôi cấy mẫu lá trên môi trường MS (Murashige và Skoog, 1962) có bổ sung kết hợp 0,5 mg/L 2,4-D và 2 mg/L KIN. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng trong việc tái sinh và nhân giống in vitro cây Đinh lăng bằng con đường phát sinh phôi soma.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32834
ISSN: 1859-4603
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.