Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32905
Title: Một số kinh nghiệm của đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975
Authors: Lê, Huy Vịnh
Keywords: Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
Kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 04 (353) .- Tr.5-9
Abstract: Đại thắng mùa Xuân năm 1975 trở thành mốc son lịch sử dân tộc Việt Nam; là chiến thắng chung của cả nước và các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Để đi đến thắng lợi to lớn này, trước hết phải khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, yếu tố then chốt quyết định trong suốt tiến trình cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam trải qua 21 năm (1954-1975). Bài viết tập trung làm rõ những kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975 thắng lợi, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32905
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.91.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.