Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32972
Title: Một số vấn đề về chương trình, sách giáo khoa mới ở giáo dục phổ thông
Authors: Vũ, Trọng Hào
Nguyễn, Thanh Hưng
Keywords: Chương trình
Sách giáo khoa mới
Giáo dục phổ thông
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 110(171) .- Tr.6-12
Abstract: Sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam đã thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển. Tuy nhiên, những thành tựu về kinh tế chưa vững chắc, chất lượng nguồn nhân lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao, môi trường văn hóa còn tồn tại nhiều hạn chế, chưa hội đủ các nhân tố để phát triển nhanh và bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32972
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.184.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.