Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32994
Title: Quan điểm cơ bản của đảng về phát triển bền vững qua 30 năm đổi mới (1986-2016)
Authors: Trần, Thị Thái
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Đổi mới
Phát triển bền vững
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 350 .- Tr.87-90
Abstract: Phát triển bền vững là sự phát triển mọi mặt trong xã hội hiện tại, mà vẫn đảm bảo sự tiếp tục sự phát triển trong tương lai, là nhu cầu cấp bách và xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển của nhiều quốc gia dân tộc hiện nay, trong đó có Việt Nam. Vì vậy, phát triển bền vững đã trở thành đường lối, quan điểm xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa hội nhập quốc tế. Qua 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới (1986-2016), tư duy, nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam vé phát triển bền vững đã ngày càng được bổ sung, phát triển hoàn thiện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32994
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 44.223.39.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.