Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33028
Title: Đảng cộng sản Việt Nam - 90 năm truyền thống vẻ vang
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Truyền thống
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 351 .- Tr.3-8
Abstract: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam kể từ khi ra đời (1930) đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám (1945), mở ra kỉ nguyên độc lập, dân chủ và tiến bộ của dân tộc Việt Nam; là thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975) đưa lại nền độc lập dân tộc trọn vẹn, thống nhất đất nước và thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới hiện nay đã đưa đất nước ta, dân tộc ta lên một tầm cao mới. Ngày 3-2-2020, tại Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020), TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG đã đọc bài diễn văn, ôn lại chặng đường vẻ vang của Đảng trong 90 năm xây dựng, phát triển và lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tạp chí Lịch sử Đảng trân trọng đăng toàn văn bài diễn văn quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Bài in theo Báo Nhân Dân, ngày 4-2-2020.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33028
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.13 MBAdobe PDF
Your IP: 44.223.39.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.