Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33034
Title: Hồ Chí Minh sứ giả của hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc
Authors: Mạch, Quang Thắng
Keywords: Hồ Chí Minh
Sứ giả hòa bình
Hữu nghị
Các dân tộc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 351 .- Tr.22-28
Abstract: Hồ Chí Minh là người tiên phong trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Cả cuộc đời của Người phấn đấu cho sự phát triển và tiến bộ của dân tộc, xã hội và con người Việt Nam và thế giới. Hồ Chí Minh chính là sứ giả của hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc. Trong công cuộc đổi mới đất nước Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo, tư tưởng Hồ Chí Minh về hòa bình, hữu nghị, đoàn kết, hợp tác, phát triển quốc tế được tiếp tục và phát huy lên một lên một bước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33034
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.244.181


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.