Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33384
Title: Ứng dụng tính toán song song trong phần mềm Ansys Autodyn mô phỏng quá trình nổ vật nổ có vỏ bọc
Authors: Lê, Xuân Cường
Đặng, Văn Đoàn
Phạm, Công Thành
Nguyễn, Mạnh Hùng
Nguyễn, Văn Thủy
Phan, Văn Tuấn
Phan, Thanh Phúc
Keywords: Mô phỏng
Vật nổ có vỏ bọc
Tính toán song song
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 7 .- Tr.87-93
Abstract: Phá hủy vỏ bọc kim loại là quá trình vật lý nổ phức tạp. Trong nghiên cứu này, tác giả trình bày mô hình toán học bài toán nổ vật nổ có vỏ bọc và ứng dụng phương pháp tính toán song song trong phần mềm Ansys Autodyn để khảo sát quá trình phá hủv vật nổ có vỏ bọc. Kết quả nghiên cứu đã thiết lập được bài toán song song trên máy tính chuyên dụng 16 nhân, 32 luồng, tận dụng các khả năng của hệ đa bộ xử lý trên máy tính để đẩy nhanh quá trình tính toán, đáp ứng kịp thời việc nghiên cứu, giải bài toán mô phỏng quá trình phá hủy vật nổ có vỏ bọc. Kết quả này dùng để phục vụ công tác nghiên cứu, mô phỏng giải bài toán thiết kế đạn dược.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33384
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.81 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.