Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33476
Title: Tiêu dùng Thực phẩm hữu cơ: nghiên cứu từ thái độ đến hành vi mua thịt hữu cơ của người tiêu dùng Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hoàng Việt
Nguyễn, Bách Khoa
Nguyễn, Thế Ninh
Nguyễn, Thị Mỹ Nguyệt
Keywords: Hành vi mua
Marketing xanh
Người tiêu dùng Việt Nam
Thái độ
Thực phẩm hữu cơ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 275 .- Tr.67-76
Abstract: Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của các yếu tố cá nhân và các yếu tố bối cảnh (thực hành marketing xanh và rào cản về giá) đến thái độ và hành vi mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng Việt Nam. Mô hình nghiên cứu được kiểm định với 819 người tiêu dùng thịt hữu cơ tại 2 thành phố lớn Hà Nội và Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy thái độ không dẫn đến hành vi mua thịt hữu cơ trên thực tế. Kết quả nghiên cứu cũng khẳng định lại quan tâm về môi trường, quan tâm về an toàn thực phẩm, ý thức về sức khỏe và kiến thức về thịt hữu cơ đều có ảnh hưởng tích cực đến thái độ; trong khi rào cản về giá có ảnh hưởng ngược chiều tới hành vi mua của người tiêu dùng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33476
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.66.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.